حادثه در واحد شماره ۱ واحد آمونیاک در دی ماه ۲۰۰۶ اتفاق افتاده است که مخزن ذخیره بنفیلد در مرکز این حادثه قرار داشته است. این تانک جهت به جوش آوردن و تبخیر آب اضافی همراه بنفیلد که از درینهای سیستم بنفیلد به این تانک هدایت می شدند طراحی شده بود .

سوال اینجا بود که شاید لاین ونت ۲۰۰ میلی متری موجود که بر روی تانک طراحی

مقاله پیوست به بررسی حادثه انفجاردر تانک اتمسفریک محلول بنفیلد واحد آمونیاک می پردازد .

دانلود مقاله