🖍 جمع آوری و ترجمه : آقای مهندس مسعود منظری
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 دوازدهم مرداد 1398

در فرآیند استریپینگ CO2 یکی از واحدهای Stamicarbon حادثه راپچر کردن سیستم درین سنتز گزارش گردید. حادثه زمانی اتفاق افتاد که سیستم در سرویس بوده  و سبب تخلیه حجم زیادی از مواد حاوی سنتز  شد. خوشبختانه هیچ آسیب جانی در این حادثه اتفاق نیفتاد. در این واحد سیستم درین بوسیله تزریق دائم کندانس توسط پمپهای تزریق کندانس فشار بالا، در خلال عملیات تحت فشار نگه داشته میشد تا فشار لاینهای مربوطه را به اندازه فشار سنتز بالا نگه دارد. دلیل تحت فشار نگه داشتن سیستم درین سنتز  در خلال عملیات نرمال جلوگیری از نفوذ  اوره/کاربامات به داخل سیستم فوق به  هنگام پاسی بلاک ولو بود. فلوی کندانس تزریقی در حدود 20lit/hr میباشد

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.