گردآوری : خانم مهندس آذر رحیمی

تاریخ :هشتم خرداد هزار و چهارصد

شرکت: پتروشیمی خراسان

روانکاري :

اولین و مهمترین وظیفه روغن تشکیل لایه یا فیلمی با ضخامت مناسب بین قطعات متحرک  به منظور به حداقل رساندن اصطکاک و جلوگیری از ساییدگی قطعات  فلزی در حین کار می باشد.

انتقال حرارت :

لازم است حرارت  نامطلوب ایجاد شده ناشی از اصطکاک قطعات به نحوی از سیستم خارج شود. کار انتقال حرارت و سرد کردن قطعات متحرک یکی دیگر از وظایف اساسی روغنها است .

ضربه گیری :

از ویژگیهای مهم روغن، کاهش تاثیر ضربات در حین انجام حرکات مکانیکی بر روی قطعات است بدین معنی که روغن از تاثیر منفی ضربه های قطعات بر یکدیگر جلوگیری می نماید .

حفاظت از سطوح :

روغنهای روانساز به عنوان یک محافظت کننده قطعات فلزی در مقابل زنگ زدگی و خوردگی شیمیایی عمل می کنند .

آب بندی:

Sealing  یا آب بندی قطعات از وظایف مهم روغن است برای مثال روغن موتور با تشکیل لایه ای از روغن بین پیستون و سیلندر در موتورهای احتراق داخلی از فرار گازهای متراکم شده جلوگیری می نمایند .

انتقال نيرو :

روغنها در بعضی موارد نقش انتقال نیرو را به عهده دارند.مانند روغنهای هیدرولیک

انتقال مواد:

روغنهای روانساز به عنوان یک محافظت کننده قطعات فلزی درمقابل زنگ زدگی و خوردگی شیمیایی عمل می کنند روغنها باید بتوانند ذرات ناشی از ساییدگی نرمال قطعات و مواد ناشی از تجزیه روغن و سوخت و… را به صورت معلق نگه دارندو با خود حمل کنند