گردآوری : آقای مهندس عیسی نوروزی پور

تاریخ :بیست و هشتم خرداد هزار و چهارصد

شرکت: پتروشیمی خراسان

مقدمه :

اوره با فرمول CO(NH2)2 و جرم مولکولی 60.056 در بسیاری از فرایندهای بیولوژیکی و همچنین در تجزیه پروتئن ها نقش بسزایی دارد . بدن انسان در هر روز 20 الی 30 گرم اوره تولید می نماید. بیش از %90 درصد اوره تولیدی در مصارف محصولات سبزیجات و صیفی جات کشاورزی و مابقی در ساخت رزین اوره فرمالدهید و یا در تولید کریستال ملامین و مقداری نیز به عنوان خوراک دام و مصارف متفرقه دیگر استفاده می گردد.

از دیدگاه جهانی ، اوره یکی از مهمترین کودهای مغزی نیتروژن دار در صنعت کشاورزی محسوب می گردد. با توجه به بالا بودن مقدار ازت آن ، هزینه حمل و نقل آن به ازای تن نیتروژن همراه کود، بسیار پایین می باشد. اوره در آب به آسانی حل می گردد و به همین علت برای استفاده در موارد کشاورزی به عنوان محلول کود شیمیایی بسیار مناسب می باشد. همچنین اوره به عنوان ماده اولیه و خام برای تولید کودهای ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.کودهای ترکیبی ممکن است از میکس اوره مذاب و یا محلول اوره و یا نهایتا با میکس با دانه های پریل و گرانول تولید گردند.

در سال 1828 وهلر کشف نمود که می توان اوره را از ترکیب آمونیاک و اسید سانیک در فاز مایع تولید نمود. بدین طریق تولید اوره به صورت مستمر در حال رشد بوده است که نقطه شروع تولید به روش صنعتی امروز توسط سنتز BASAROFF و از ترکیب دهیدراته کاربامات آمونیم در دما و فشار بالا می باشد.

NH2COONH4 <—> NH2CONH2 + H2O

در ابتدای قرن حاضر اوره در اشل صنعتی توسط ترکیب آب با سیانامید که سیانامید از سیانامیدکلسیم بدست آمده بود تولید می شد.

CaCN2+H2O+CO2——-CaCO3+CNNH2

CNNH2+H2O——CO(NH2)2

بعد از تولید آمونیاک به روش هابر و بوش ، تولید اوره از ترکیب آمونیاک و دی اکسید کربن که هر دو در واحد آمونیاک بدست می آیند رشد فزاینده ای داشته است.

در حال حاضر تولید اوره صنعتی بر اساس واکنشهای ذیل صورت می گیرد.

واکنش های تولید اوره در واحد سنتز شامل واکنش های زیر است:

2NH3+CO2 <—-> NH2COONH4 +Q

NH2COONH4 + Q <—–> NH2CONH2 + H2O

واکنش تعادلی اول سریع و گرمازاست که حرارت بسیار زیادی تولید می کند.

ولی واکنش تعادلی دوم آرام و کند می باشد؛ به این معنی که به مدت زمان نسبی زیادی جهت رسیدن به تعادل نیاز دارد و به همین دلیل است که از یک راکتور بلند در فرایندهای اوره سازی استفاده شده است. از آنجا که این فرایند آبزداست، گرماگیر بوده و نیازمند حرارت است. در تمام فرایندهای اوره به منظور ایجاد تعادل در واکنش دوم، مقادیر قابل توجهی از کاربامات آمونیوم واکنش نداده از محصول نهایی اوره و محصول جانبی آب جداسازی شده و به سنتز بازگردانده می شود.

دانلود مقاله خواص شیمیایی اوره و فرایند های مرتبط به تولید آن