Download

- Stars (0)

545 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 21-12-2018 10:19

DescriptionPreviewVersions

در سال 2017، وب‌سایت‌های AmmoniaKnowHow.com و UreaKnowHow.com بخشی از سایت خود را جهت ثبت مخاطرات ایمنی رخ داده در واحدهای اوره و آمونیاک سراسر جهان دایر کردند. در تاریخ 1 ژانویه‌ی 2018، تعداد مخاطرات ایمنی ثبت شده در وب‌سایت UreaKnowHow.com به 100 مورد رسید که مربوط به بیش از 100 حادثه‌ی رخ داده در واحدهای اوره‌ی سراسر جهان بود که این حوادث دست‌کم منجر به کشته‌شدن 65 نفر و مجروح‌شدن 217 نفر شده بودند. این 100 مورد حادثه از پایگاه اطلاعاتی مربوط به ثبت حوادث یعنی بررسی خطر و امکان‌سنجی آن (HAZOP) که در حوزه‌ی عمومی منتشر می‌شود، انتخاب شده و توسط اعضای وب‌سایت UreaKnowHow.com گزارش شده است. ما معتقدیم که این 100 مورد مخاطره‌ی ایمنی نمایانگر بخش عمده‌ای از مهم‌ترین مخاطرات ایمنی موجود در واحدهای اوره هستند که باعث بروز تلفات و جراحات انسانی، از دست رفتن منابع و آسیب جدی به تجهیزات مهم و گران‌قیمت واحد می‌شوند. به‌علت آزاد بودن ثبت حوادث در وب‌سایت UreaKnowHow.com توسط اعضای آن، تعداد مخاطرات ایمنی ثبت‌شده در وب‌سایت ماه به ماه بیشتر می‌شود. هرچه تعداد افراد مشارکت‌کننده در وب‌سایت بیشتر باشد، نتایج تجربیات حاصل از حوادث ثبت‌شده برای همه‌ی ما ارزشمندترمی‌شود.