Download

- Stars (0)

1346 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 08-05-2020 13:29

DescriptionPreviewVersions

در سال های اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده ای در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جدا ناشدنی از فرایند می باشد. صنایع مختلف از واحدهای کوچک تا مجتمع های بزرگ صنعتی همه به نحوی از دستگاه های کنترل استفاده می کنند بطوریکه بهره برداری مطلوب از نظر اقتصادی و فنی بدون استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک میسر نخواهد بود. رشد اقتصادی کشورهای فراصنعتی و رقابت سایر کشورهای توسعه یافته بر سر در اختیار گرفتن بازارهای جهانی و همچنین رقابت کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به کشورهای توسعه یافته، نیاز به اتوماسیون و رسیدن به حداکثر تولید ضمن حفظ استاندارد و کیفیت را امری اجتناب ناپذیر نموده است. سیستم های کنترل این روزها قوی تر، انعطاف پذیرتر، دارای تنظیمات ساده و امکان برقراری ارتباط آسان شده اند. شرکتهای بسیاری نیز سیستمهای کنترل را تولید می کنند.