Download

- Stars (0)

368 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 15-11-2019 13:59

Share
DescriptionPreviewVersions

فرایند اوره استامی کربن مانند سایر فرایندها ، متاسفانه گاز آمونیاک را با توجه به واکنش تعادلی اوره از واحد خارج میکند. در اصل مشکلات حذف آمونیاک به دو روش مختلف قابل حل شدن است: یا در طول مسیر و یا در خروجی. ترکیب واکنش تعادلی و وجود گازهای INERT (مازاد) حل مشکل در طول مسیر فرایند داخل سیستم را غیرممکن می کند. راه حل های حذف آمونیاک خروجی در انتهای مسیر چه از اوره مذاب و چه در انتهای واحد نیاز به یک فرایند سبز (سازگار) زیست محیطی دارد.