پتروشیمی کرمانشاه

مجتمع صنايع پتروشيمي كرمانشاه در زميني به مساحت 295 هكتار، در استان كرمانشاه در غرب ايران، احداث گرديده است. بخش صنعتي مجتمع 62 هكتار را به خود اختصاص داده است و 114 هكتار از اين اراضي جهت احداث فضاي سبز منظور شده است.

مواد اولیه

مواد اولیه جهت تولید محصول میانی و نهایی به شرح ذیل می باشد :

  • گاز طبیعی مصرفی به میزان تقریباً 62000 نرمال متر مکعب در ساعت
  • آب خام 540 متر مکعب در ساعت بطورمتوسط و در وضعیت ماکزیمم750 متر مکعب  در ساعت از طریق حفر چاه های فلمن در جوار رودخانه گاماسیاب
  • بخار به میزان 60 تن در ساعت از طریق تأسیسات جانبی اختصاصی مجتمع  و 259 تن در ساعت بخار مصرفی در واحد اوره و آمونیاک از طریق سیستم بخار ساز واحد آمونیاک
  • برق 5/15 مگاوات از طریق نیروگاه اختصاصی تولید برق مجتمع