پتروشیمی هنگام

طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز 2 طرح های پتروشیمی) می باشد. شرکت هنگام از شرق به آبگیر پتروشیمی دماوند، از غرب به شرکت کود اوره هرمز، از شمال به پتروشیمی کیان و از جنوب به خلیج فارس منتهی می گردد.

زمین این طرح دارای  ابعاد816*312مترمی باشد که مساحتی بالغ بر 25 هکتار را دارا است و شامل واحد آمونیاک، واحد اوره وگرانول، آفسایت،ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی می باشد. 

آفسایت این طرح شامل انبارهای اوره، مخازن آمونیاک، واحد تصفیه، برج های خنک کننده و واحد حمل و بسته بندی اوره می باشد

شرکت پتروشیمی هنگام یکی از شرکتهای مجری طرح اوره و آمونیاک در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس ( فاز دوم طرحهای توسعه پتروشیمی در عسلویه) می باشد که به پیشنهاد سرمایه گذار خارجی (شرکت دولتی پوپوک اندونزی) در تاریخ 1386/9/19 و با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. در زمان تاسیس 50 % سهام متعلق به شرکت پوپوک اندونزی و مابقی متعلق به سهامداران ایرانی (شرکت ان.پی.سی. اینترنشنال و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) بود. در خرداد سال 1387 قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد آمونیاک با ظرفیت 2200 تن در روز باشرکت هالدرتاپسو دانمارک و در آبانماه همان سال قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد اوره با ظرفیت 3250 تن در روز با شرکت سایپم ایتالیا منعقد گردید. قرارداد EPC نیز با شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک) در خرداد 1390 منعقد گردید با اینحال در مهر ماه همان سال بدلیل فشارهای سیاسی شرکت سایپم بطور یکجانبه قرارداد خرید لیسانس و مهدسی پایه واحد اوره را فسخ و کلیه همکاریهای خود با ایران را متوقف نمود.

شرکت پوپوک  اندونزی که در ابتدا متولی اجرای طرح بود بدلیل فشارهای سیاسی، هیچگونه مشارکتی در تامین هزینه های طرح نداشت و بجز سرمایه اولیه جهت تاسیس شرکت هیچ وجه دیگری را تامین ننمود تا جاییکه بطور رسمی در سال 1392 خواستار کاهش میزان مشارکت 50درصدی خود شد. در پی درخواست طرف خارجی جلسه مجمع جهت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 20 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال تشکیل و بدلیل عدم مشارکت شرکت پوپوک در افزایش سرمایه، سهام این شرکت به حدود 5 درصد تنزل یافت. در پی افزایش سرمایه انجام شده و تغییرات در ترکیب هیات مدیره و سهامداران (که تا قبل از آن در کنترل طرف خارجی بود)، مجوز خرید زمین طرح از هیات مدیره اخذ و در همان سال 1392 قرارداد خرید زمین طرح  با شرکت ملی صنایع پتروشیمی منعقد گردید. از آنجاییکه نیمی از مساحت 25 هکتاری زمین از دریا استحصال شده بود و در زمان تحویل زمین عملیات خاکریزی و تحکیم زمین کامل نشده بود، پتروشیمی هنگام قرارداد انجام عملیات خاکریزی، تحکیم و آماده سازی زمین را با پیمانکار منعقد نمود. بعد از آماده سازی زمین و انجام مذاکرات فشرده قراردادی با پیمانکار EPC جهت شروع کلیه فعالیتهای اجرایی در زمین طرح، در نهایت در نیمه اول سال 1394 قرارداد EPC بدون فراهم شدن خط اعتباری و فاینانس و صرفاً به پشتوانه تامین مالی از طریق سهامداران، موثر و پیمانکار موظف شد در مقابل صورت وضعیتهای پرداختی حداکثر جبهه های کاری طرح را فعال نماید.