مطابق آخرین رده بندی از ده نفر متخصصین اوره که بیشترین نظرات و فعالیتهای تخصصی در سایت

www.ureaknowhow.com  را داشته اند تقدیر شد که  آقایان مهندس مجید محمدیان و عیسی نوروزی پور از ایران جزو لیست فوق می باشند.
این رده بندی که پس از هزار و پانصدمین میز گرد این سایت تنظیم گردیده ده نفر از برترین مشارکت کننده ها انتخاب شده اند که آقایان مهندس مجید محمدیان و مهندس سعادت معتمدی و مهندس عیسی نوروزی پور در این رده بندی جزو ده نفر برتر انتخاب گردیدند فایل این رده بندی در پیوست قابل مشاهده می باشد
رده بندی مشارکت در سایت ureaknowhow