یش از ۵۵ سال از برگزاری اولین انجمن مهندسی شیمی در رابطه با ایمنی آمونیاک می گذرد و در این مدت مطالعات زیادی بصورت جامع بر روی بیش از ۱۲۰۰ مقاله در مدت۵۴ سال انجام شد این بررسی شامل موضوعات مختلف مثل تصادفات، آتش سوزی، انفجار، ایمنی تحولات….

در مقاله قوق دومین بخش از این حوادث را برای شما آماده کرده ایم و در روز های آتی ادامه این مباحث در سایت قرار خواهد گرفت

با تشکر از مهندس سعادت معتمدی که متن فوق را جمع آوری و ترجمه کرده اند.

دانلود مقاله