واحد آمونیاکYara’s Rostic واقع شده در کشور آلمان در حال پیش راه اندازی یکی از تانکهای تعمیر شده آمونیاک خود بوده که افزایش ناگهانی فشار باعث راپچر کردن تانک به هنگام عملیات سرد سازی (Cool  Down ) شد .متاسفانه آمونیاک متصاعد شده موجب…

مقاله پیوست به بررسی حادثه در تانک اتمسفریک آمونیاک در کشور آلمان  می پردازد .

دانلود مقاله