🖍 گرداوری و ترجمه :مهندس مسعود منظری
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 چهاردهم بهمن 1397

چرخش معکوس در کمپرسور CO2

پدیده چرخش معکوس در زمان توقف توربین در کمپرسور CO2 در سال 1997 مشاهده شد. در واحد Vijaipour هند ، این نوع از کمپرسور CO2 جهت چهار واحد اوره (11،21،31،41) نصب شده است. کمپرسورهای CO2 طراحی BHEL (هند) میباشند. خط I واحد اوره (جریانهای 11 و 21) در سال 1987 راه اندازی گردید در حالیکه خط II در سال 1997 راه اندازی شد.
چرخش معکوس یک پدیده نامطلوب میباشد که همیشه با وایبرشن شعاعی شدید و جابجایی محوری روتور همراه میباشد که سبب آسیب دیدن بیرینگها و سایش سیلها توسط اجزا ثابت میشوند. این حادثه در کمپرسور CO2 مربوط به خط II واحد اوره اتفاق افتاده است . این مقاله  چگونگی استفاده از آنالیز مجموعه اطلاعات مربوط به از سرویس خارج شدن کمپرسور که توسط ثبت کننده اطلاعات  مربوط  به رخدادها تشخیص داه شده است را جهت پیدا کردن راه حلی در خصوص  جلوگیری از چرخش معکوس کمپرسور شرح می دهد.

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.