واکنش های جانبی در فرایند تولید اوره:

محصولات تجزيه گرمايي اوره عبارتند از بيوره ، تري اوره ،اسيد سيانوريك و در دماي بالاتر ملامين مي باشند.

واکنش جانبی در طراحی فرایندهای تولید اوره از اهمیت خاصی برخوردارند که عبارتند از :

Image result for urea hydrolysis

الف) هیدرولیز اوره:

ب) تولید بیوره از اوره:

بیوره دارای نقطه ذوب 193 درجه سانتی گراد می باشد که با حرارت دادن در محیط اینرت هیدروکربنی و در دمای 110 الی 125 درجه سانتی گراد و در حالت اوره مذاب در دمای 127 درجه سانتی گراد تولید  می گردد.

ج) تولید ایزو سیانیک اسید از اوره:


د) تری اوره :

تری اوره  از تجزیه اوره در سطحي از  یک فیلم نازکی از اوره و در دمای 120 الی 125 درجه سانتی گراد تولید می گردد که دارای نقط ذوب 231 درجه می باشد.

Image result for urea to cyanuric acid equation

ه)سیانوریک اسید:

سیانوریک اسید از حرارت دادن اوره در حضور کلرید روی و یا کلرید سولفوریل و یا کلرو سولفوریک اسید تولید می گردد.

تمامی واکنش های فوق از تجزیه اوره بدست می آید که می بایست تا حد امکان کاهش داده شوند. هیدرولیز اوره بسیار کم بوده و حتی این واکنش در راکتور اوره نیز به حالت تعادلی می رسد و در تمامی تجهیزات پایین دستی آمونیاک و دی اکسید کربن  موجود در محلول اوره، به سمت راست واکنش هدایت می شوند. ادامه یافتن این واکنش ها مخصوصا هیدرولیز اوره به دما بستگی دارد بنابراین می بایست زمان ماند محلول اوره را در دمای بالا کاهش داد .همچنین واکنش بیوره در راکتور به حالت تعادلی می رسد .بالا بودن مقدار غلظت آمونیاک در راکتور ، واکنش را به سمت چپ هدایت می نماید .به همین خاطر مقدار کمی بیوره در راکتور ساخته می شود ولی در قسمت های پایین دستی با کاهش مقدار آمونیاک واکنش به سمت تولید بیوره بیشتری شیفت می کند.

تولید بیوره و انجام واکنش آن به وسیله سینیتیک واکنش تعیین می شود . بنابراین می بایست  حتی الامکان زمان ماند و دما را کاهش داد . واکنش تولید ایزو سیانیک اسید نیز در محیطی که مقدار آمونیاک آن کم باشد بیشتر اتفاق می افتد. بنابراین این واکنش بیشتر در قسمت تغلیظ اتفاق می افتد. جایی که فشار پایین بر روی پروسس حاکم می باشد. بنابراین مقدار این محصولات(NH3,HNCO )در فاز گازی زیاد بوده ولی در فاز مایع بسیار کم خواهد بود. بدین جهت و همزمانی با بالا بودن دما در قسمت تغلیظ این واکنش به سمت راست شیفت می نماید. تولید بیشتر این محصول به وسیله سینتیک واکنش مشخص
 می شود. اسید تولید شده  HNCO از فاز گازی در مبدلهای قسمت تغلیظ سرد شده و کندانس می گردد .جایی که دما پایین بوده و مجددا این اسید به اوره تبدیل می گردد .هر چند سعی می شود فرار گاز و مایع از تبخیر کننده ها با نصب تجهیزات مخصوص کمتر شود ولی این روش کاملا موفقیت آمیز نمی باشد


از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.