گردآوری و ترجمه :آقای مهندس عیسی نوروزی پور

تاریخ :چهارم اردیبهشت هزار و چهارصد

شرکت: پتروشیمی خراسان

از دهه هفتاد ميلادي به بعد ،اكثر واحدهاي اوره كه از آمونياك و دي اكسيد كربن به عنوان خوراك واحد اوره و
با مقدار قابل ملاحظه اي از هيدروژن استفاده مي كردند. اكثرا مقدار هيدروژن موجود در گاز
دي اكسيد كربن مصرفي ،به بيش از يك درصد مي رسيد. اين هيدروژن با هواي تزريقي كه به جهت پسيو كردن
آلياژهاي سنتز مورد استفاده قرار مي گرفت، در بالاترين قسمت سنتز يعني در اسكرابر فشار بالا تجمع كرده و
يك گاز قابل اشتعال توليد مي نمود.
حذف هيدروژن از گاز خوراك دي اكسيد كربن در اوايل دهه هشتاد ميلادي توسط شركت استامي كربن معرفي
شد. بدين روش و با حذف هيدروژن ناحيه انفجاري گازهاي قابل اشتعال كوچكتر شده تا واحد با ايمني بيشتري
در سرويس باشد

نمودار انفجار

قسمت پررنگ در شكل فوق نشانگر ناحيه انفجاري بزرگتر به دليل عدم حذف هيدروژن و ناحيه كوچكتر با نصب هيدروژن كانورتور و كوچكتر شدن ناحيه انفجاري  مي باشد.