🖍 تهیه کننده:جناب مهندس سعادت معتمدی
📉 شرکت :پتروشیمی پردیس
📆 هجدهم اسفند 1397

مقدمه:

محلول اوره پس از خروج از سنتز واحد، وارد قسمت LP که دارای فشار حدود 4 Bar است می شود .در این قسمت تمامی گازهای موجود در محلول جدا شده و محلول کاربامات فشار پایین تولید می گردد که میبایست مجددا وارد چرخه سنتز شده تا تبدیل به اوره گردند.این محلول توسط پمپ های فشار بالای کاربامات به قسمت سنتز واحد انتقال می یابندکه این کار توسط پمپ های رفت و برگشتی و یا پمپ های سانتریفوژ صورت می پذیرد.در حادثه ای که در ذیل به شرح آن پرداخته خواهد شد از پمپ کاربامات از نوع سانتریفوژ استفاده شده است.

شرح حادثه:

درهنگام راه اندازی واحد مذکور ، فشار سنتز افزایشی بوده و موجب  عمل نمودن مکرر PSV  های راکتور میشد و از طرفی اصرار بر نگه داشتن واحد بر نفرات حاضر در عملیات راه اندازی، حکم فرما بوده است که این عاملی شد بر عدم  کنترل و پایش صحیح سایر قسمتهای واحد و نهایتا منجر به بروز حادثه خسارت بار در این مجتمع شد

از همکاران خود دعوت کنید تا در وبسایت ما عضو شده و از طریق ایمیل Ammoniaurea.ir@gmail.com و یا از صفحه اصلی سایت و گزینه ارسال مقالات، مقالات خود را برای ما بفرستید تا در این سایت به نام خودتان متنشر شود.