🖍 زیرنویس فیلم : آقای مهندس حسین آقایی یزدی
📉 شرکت :پتروشیمی خراسان
📆 11 آبان 1398

ادبلو محلولي فوق خالص، حاصل از انحلال اوره در آب DM با تركيب درصد وزني% 32.5 اوره و 67.5% آب DM مي باشد. اين محلول با آزاد سازي آمونياك در اثر هيدروليز اوره در دماي گازهاي خارج شده از سيلندر هاي موتورهاي ديزلي، موجبات واكنش آمونياك با تركيبات نيتروژن دار موجود را فراهم آورده تا در نهايت خروجي از اگزوز وسايل نقليه ديزلي صرفا حاوي گاز بي اثر نيتروژن و بخار آب گردد. فرآيند ذكر شده در سيستم SCR (Selective Catalytic Reduction) انجام مي شود.در این ویدئو مروری بر سیستم ادبلو در خودروها خواهیم داشت .

این ویدئو توسط آقای حسین آقایی بصورت اختصاصی برای سایت متخصصین پتروشیمی ایران ترجمه و زیر نویس شده است .