معمولاً در کارخانه ها و واحدهای تولیدی مشاهده می شود افراد هر چقدر که بیشتر و بیشتر تجربه کسب می کنند گاهی اوقات به سبب اطمینان بیش از حد در کار ، اهمیت ایمنی را نادیده می گیرند، در واقع این زمانیست که احتمال مواجه شدن آنها با حادثه زیاد می شود . حادثه ها هیچگاه از قبل به شما هشدار نمی دهند اما به طور قطع بعداً به شما آسیب خواهند رساند.
در این مقاله شما با تجربیات جهانی حوادث رخ داده در جهان آشنا خواهید شد و روش های پیشگیری و سهل انگاری های رخ داده نیز بررسی میگردد.
با تشکر از مهندس سعادت معتمدی که این موارد را گرد آوری نمودند .
این بخش دوم این مقاله میباشد در آینده بخش های دیگر این نوشته اماده و در سایت قرار میگیرد.

دانلود مقاله