نویسنده:مهندس احمد آقا ناصری، حمید رضا پرستش 20 آبان 1397

یکی از مشکلات استفاده از سیستم اسمز معکوس جهت تصفیه آب بخصوص در صنایعی که کیفیت آب خوراك آنها مطلوب نبوده ویا سیستمها ي  پیش تصفیه کار آیی مطلوبی در حذف ذرات و جامدات معلق آب خوراك نظیر موادکلوئیدي و ترکیبات آلی را ندارد، تجمع ذرات فولینگ در سمت خوراك روي سطح ممبران می باشد که بعد ازسرویس دهی طولانی باعث افزایش فشار خوراك و به تبع آن P∆  بین دوسمت خوراك و محصول می گردد. درحال حاضر خارج نمودن فولینگ با استفاده از شستشوي شیمیایی انجام می شود که باعث کاهش طول عمر ممبران و افزایش هزینه و آلودگی زیست محیطی ناشی از این عملیات  می گردد . کاهش تعداد دفعات شستشوي شیمیایی امري مطلوب و یکی از مهمترین دغدغه هاي بهره برداري می باشد . استفاده از فرآیند اسمز طبیعی جهت شستشوي فولینگ ممبران یکی از روش هایی است که دراین پژوهش به آن پرداخته شده است.

نمونه صنعتی مدل حلزونی مدول RO

نمونه صنعتی مدل حلزونی مدول RO

از شما دعوت میکنیم که ضمن مطالعه این مقاله ما را از نظرات و تجربیات خود آگاه سازید.