اوره پاستیلی نوعی از محصول اوره می باشد که توسط دستگاهی به نام روتوفرم تولید می شود . از سال میلادي این تکنولوژي براي 2000 از این دسـتگاه درصنایع غذایی و دارویی استفاده می شود اما از سال 1983 تولید اوره و سـایر کودهـاي شـیمیایی مـورد استفاده قرار گرفته و در صنایع کود شیمیایی بعنوان جایگزینی براي اوره پریل و گرانول مطرح شده است .

مقاله فوق به بررسی مزایا اوره پاستیل و مشخصات دستگاه روتوفرم می پردازد با تشکر از مهندس شایقی که این مقاله به قلم ایشان می باشد.

دانلود مقاله