یک کود شیمیایی فقط با در نظر گرفتن محتویات مغذی و شیمیایی خود، کود باکیفیتی محسوب نشده و خواص فیزیکی و استاندارد آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
از جمله این خواص می توان به توانایی در حرکت آزاد ذرات ، عاری از گرد و خاک بودن و تا حد امکان عدم رطوبت پذیری اشاره نمود. در زمان 1 انبارش یا انتقال، اغلب کود های شیمیایی به شدت به تراکم پذیری و تولید توده متمایل می باشند. این تمایل به خاصیت کیک شدن آنها ملقب شده است .

پل های کریستالی مابین ذرات اوره

در این نوشتار سعی شده با تمرکز بر بررسی عوامل موثر بر تولید کیک در کود های شیمیایی)بخصوص اوره پریل و گرانول( مثل نحوه تشکیل پیوندهای کریستالی بین ذرات و عوامل موثر بر آن، از تجربیات موجود در مقالات بین المللی و تماس با صاحبان دانش فنی معتبر ،راههایی عملی جهت کنترل این پدیده ارائه شود.

مقاله پیش رو که به کوشش جناب مهندس ایمان کریمی تهیه شده است که به بررسی عوامل موثر بر تشکیل کیک پس از تولید اوره   می پرازد . از شما دعوت می کنیم پس از مطالعه این مقاله از تجربیات خود در زمینه این مقاله در قسمت نظرات با دیگر همکاران به اشتراک بگذارید .