Download

- Stars (0)

271 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 07-11-2020 4:34

Share
DescriptionPreviewVersions

امروزه مسئله‌ی انتشار گاز دی اکسید کربن، کانون توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. −Post combustion Capture به عنوان یک تکنیک بالقوه جهت کاهش انتشار ٢CO به دلیل سادگی و اینکه میتواند به منظور بهبودی بر روی واحدهای مولد نیرو امروزی نصب گردند، شناخته شده میباشد. امروزه تکنولوژیهای گوناگونی جهت گرفتن ٢CO از گازهای حاصل از احتراق، مورد استفاده قرار میگیرد. این روشها شامل روش جذب با استفاده از حلالهای شیمیایی، روش جذب سطحی، تثبیت بیولوژیکی، جداسازی غشایی و جداسازی بر پایه‌یhydratebased  می‌باشند. در میان تکنیکهای گسترده‌ی گوناگون برای گرفتن٢CO، روش جذب حلالهای شیمیایی به‌عنوان یک روش معتبر و نسبتاً رقابتی برای کاهش انتشار گاز ٢COاز سوختهای فسیلی واحدهای مولد نیرو قابل تفکر و تأمل می‌باشند. در میان همه حلالهای شیمیایی متداول، حلال آبی مونواتانول‌آمین (MEA) یکی از متداولترین تکنولوژیهای در دسترس برای جذب ٢CO می‌باشد.فرایند استفاده ازMEA  مشکلاتی از قبیل ظرفیت پایین Loding CO2  ، میزان خوردگی بالای تجهیزات،تخریب آمین بوسیله SO2 ,NO2 , HCL و O2 موجود در گازهای احتراق و مصرف انرژی بالا در طی فرایندجذب و بازیابی را دارا می‌باشد. از این رو گسترش و ایجاد یک حلال جدید با انرژی بازیابی پایین و ظرفیت جذب بالا، جذب شیمیایی را توسعه خواهد داد. بواسطه هزینه پایین، ظرفیت و بازده بالاتر برای جذب ٢CO و همچنین تولید ماده خورنده کمتر برای تجهیزات جذب کننده، محققان دریافتند که آب آمونیاکی به‌عنوان یک جاذب دیگر جهت جذب ٢CO از گازهای حاصل از احتراق مناسب به نظر میرسد. تحقیقات آزمایشگاهی وسیعی در مقایسه‌ی بین حلالهای آمونیاک و مونواتانول‌آمین جهت کاهش ٢CO انجام شده است. آزمایشها نشان میدهد که هم بازده حذف ٢CO و هم ظرفیت جذب حلال‌آمونیاکی نسبت به حلالMEA  بیشتر می‌باشد.Yeh  و همکارانش جذب ٢CO و بازیابی توسط آب آمونیاکی را در یک رآ کتور با جریانsemi continuous  مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که انرژی لازم برای بازیابی از آمونیاک کمتر از این مقدار برای حلالMEA  می‌باشد.Niu  و همکارانش نیز جذب ٢CO درآمونیاک را با استفاده از برجهای پاششی مورد مطالعه قرار دادند و نتایج آزمایشگاهی نشان داد که بازده حذف دی‌اکسید کربن به 4/98 درصد تحقق پیدا کرد. با توجه به اینکه واکنش بین ٢CO و آمونیاک یک واکنش اصلی در تولید اوره می‌باشد،