Download

- Stars (0)

595 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 16-05-2018 12:02

Share
DescriptionPreviewVersions

اوایل شب جمعه در خرداد ماه سال 2009 یک صاعقه شدید بر روی یکی از  لاینهای جریان برق، موجب شات دان کلی مجتمع شد.  پس از رفع اشکال و برقراری برق مجتمع ، پرسنل شیفت شبکار قبل از رفتن به منزل، شروع به استارت مجدد بویلر نمودند . بنابراین اولین کار برای پرسنل شیفت صبح کار، استارت برنرهای تونل و سوپر هیتر بوده است….  مقاله پیوست به بررسی انفجار پرایمری یکی از مجتمع های آمونیاک در کشور بلژیک می پردازد .