Download

- Stars (0)

2069 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 21-02-2019 13:51

Share
DescriptionPreviewVersions

در این مقاله به معرفی شش تکنولوژی تولید متانول و معایب و مزایای هر کدام و در نهایت معرفی دستاوردهای نوین در فناوری طراحی واحدهای تولید متانول پرداخته شده است . اهمیت متانول به عنوان پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی سبب شده تلاش ها در جهت بهبود فرایند تولید از نقطه نظرهای صرفه جویی انرژی و بهینه سازی همچنان ادامه داشته باشد . فناوری های نوین بخش های تولید گاز سنتز و تفاوت های طراحی بخش سنتز متانول بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته است . مشخص شده که برای بخش تولید گاز سنتز در ظرفیت های پایین تا Ton/Day ۱۵۰۰ ، تنها ریفرمینگ بخار ، در ظرفیت های متوسط Ton/Day ۱۵۰۰ – ۶۰۰۰ ریفرمینگ ترکیبی بخار و اتو ترمال و در ظرفیت های بالاتر از ریفرمینگ اتو ترمال بهینه ترین حالت می باشد .
طرح راکتورهای جدید ، ساخت کاتالیست های فعال تر و بیشینه کردن بازیافت حرارت واکنش از استراتژیهای
به کار گرفته شده در طراحی های مختلف بود . مقایسه بین ۶ فناوری مختلف نشان داد که کمترین میزان انرژی مربوط به فرایند SA CASALE با مقدار  GJ/Methanol Ton ۲۸ و بیشترین میزان مربوط به فرایند Uhde با مقدار  GJ/Methanol Ton ۴۴ / ۳۳ بود .