Download

- Stars (0)

446 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.1

Last Updated: 06-09-2020 13:46

Share
DescriptionPreviewVersions

همانطور که می دانید قطر قابل پذیرش به عنوان ”سایز” در محصول خروجی از واحد mm 2-4 ( و یا به طور متوسط mm 3 ) است. با استفاده از رابطه حجم کره، حجم هر دانه گرانولی حدود (mm)3 15 می شود. از طرفی حدود Ton/hr 140 محصول تولیدی، با در نظر گرفتن چگالی اوره (Ton/m3 1.32) تقریباً معادل m3/hr 105 اوره می باشد. چنانچه این حجم تولیدی اوره بر حجم یک دانه اوره تقسیم شود، تعداد دانه های اوره های بدست می آید، که حدوداً معادل 7 میلیارد دانه گرانولی در ساعت است؛ که با در نظر گرفتن شرایط واقعی عدد 10 میلیارد در ساعت تقریب نسبتاً مناسبی به نظر می آید. با حل این مسأله در خروجی از محفظه گرانول (با در نظر گرفتن Ton/hr 230 محصول شامل 80% نرمال با قطر 3، 10% under  با قطر mm 1، و 10% over  با قطر mm 5)، بالغ بر 40 میلیارد دانه بر ساعت از محفظه گرانول خارج می شود، که شامل 10 میلیارد سایز نرمال خروجی از واحد، و 30 میلیارد موجودی جریان برگشتی ست، که عمدتاً under  و کمتر از 1 میلیارد آن، over  است. با این وجود مهمترین سوالی که پیش می آید این است که محاسبه این جمعیت، و اعداد و ارقام اشاره شده چه ضرورتی دارد و کاربرد آن چیست.