Download

- Stars (0)

480 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.1

Last Updated: 28-02-2024 9:45

Share
DescriptionPreviewVersions

امروزه کاهش مواد دفعی از مجتمع های تولید کود، به مسئله ی بسیار مهمی تبدیل شده است. افزایش آگاهی جامعه ی جهانی از اثرات فعالیت های انسانی بر محیط زیست، توجه ها را به سمت به حداقل رساندن مواد منتشره در اتمسفر جلب کرده است. این موضوع برای کشورهای غربی اروپایی و سایر ملل دنیا بسیار مهم می باشد. تجربه ی ما بهترین تکنولوژی برای کاهش مواد دفعی از پروژه های اوره را در اختیار شما قرار می دهد، هر چند نحوه ی کار، در هر پروژه می تواند متفاوت باشد. استامی کربن در طول سالیان به طرح هایی برای کنترل مواد دفعی رسیده است. طرح نهایی برای یک پروژه ی خاص بستگی به نیازهای اجرایی رؤسای امور و مشتری نهایی دارد. همچنین بودجه و توجیه پذیری اقتصادی نیز برای انتخاب طرح نهایی در ملاحظات قید می گردد. تا اینجا، ما به یک طرح و سازوکار مشخص برای به حداقل رسانی مواد منتشره و دفعی نرسیده ایم. در این مقاله، به ارایه ی چند طرح و راهکار برای شرکت صنایع پتروشیمی کویت (PIC)، به منظور حذف کامل آمونیاک از استک و خروجی ها پرداخته شده است