Download

- Stars (0)

15 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 24-05-2024 18:49

Share
DescriptionPreviewVersions

این اولین بخش از یک سری مقالات فنی است که فناوری‌های استامی کربن و سایپم اوره را تا امروز (اکتبر 2016) مقایسه می‌کند. منظور از فن‌آوری‌های جداسازی اوره، فناوری‌های اوره مذاب است که مذاب اوره مناسب برای prilling یا granulation تولید می‌کند. این مقاله عمدتاً آخرین طرح‌های فرآیند اعمال شده در بخش سنتز فشار بالا و بخش فشار متوسط را مورد بحث قرار می‌دهد زیرا این دو بخش دارای تفاوت‌های عمده هستند. اما همچنین تفاوت های چشمگیر در بخش های دیگر برجسته خواهد شد. این مقاله در مورد پیشرفت‌های فعلی و مورد انتظار آینده در این طرح‌های فرآیندی برای واحدهایی با ظرفیت بزرگ بحث خواهد کرد. سایر مقالات فنی آینده بر روی مواد کاربردی ساخت و ساز و حالت های خرابی معمولی، جنبه های ایمنی بهداشت و محیط زیست، جنبه های عملیاتی، فناوری های نوسازی و جدیدترین تمرکز خواهند داشت.منابع. این مقالات تا آنجایی که در حوزه عمومی شناخته شده است و اسناد مرجع ارائه شده است، حاوی اطلاعات خواهد بود. ما بر روی فن‌آوری‌های فرآیند stripping استامی کربن و سایپم تمرکز می‌کنیم، زیرا امروزه این فناوری‌ها بیشترین سهم بازار را دارند و به ترتیب ۲۴ و ۱۶ درصد از کل کارخانه‌های اوره در حال کار هستند. شکل 1 سهم بازار تمام فناوری‌های فرآیند اوره در سال 2010   که در حال تولید هستند را نشان می دهد. هر چند در حال حاضر ترکیب درصد طراحان اوره از سهم بازار تغییر چشم گیری نموده است.