Download

- Stars (0)

415 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 20-12-2019 12:23

Share
DescriptionPreviewVersions

امروزه واحدهای مدرن اوره با استفاده از تکنیک های بازرسی پیشرفته، مواد با کیفیت بهتر و یا فلسفه های بازرسی مبتنی بر خطر، در فواصل زمانی طولانی تری  مورد بررسی قرار می گیرند. بازرسی ها معمولا تلفیقی از بازرسی های چشمی ”خوردگی” با تکنیک های تست های غیر مخرب مانند جریان ادی (Eddy Current) و یا تکنیک های اولتراسونیک هستند. بازرسی ها اساساً بر روی تجهیزات مهم و حیاتی فشار بالای قسمت سنتر متمرکز هستند که شرایط خوردگی های بحرانی در طول بهره برداری (نرمال اوپریشن) امری شایع است. با توجه به فواصل زمانی طولانی بین بازرسی ها، ضروری است که تیوب های مبدل های حرارتی که در معرض خوردگی های کلی هستند پلاگ شوند تا Tube Failure در حین عملیات بهره برداری اتفاق نیفتد. این در شرایطی است که نرخ خوردگی برآورد شده و نتایج بدست آمده از بازرسی ها در فواصل زمانی، بیانگر ضخامت مناسب نباشد. در این صورت، تیوب های مبدل های حرارتی باید پلاگ شده تا از بوجود آمدن شرایط نا ایمن در حین عملیات بهره برداری جلوگیری شود. از طرفی، ضخامت دیواره ها به طور کلی کاهش می یابد، که در استریپرها و مبدل های حرارتی فشار بالا امری شایع است. نقص ها و خوردگی های موضعی نیز ممکن است پلاگ کردن را ضروری سازد.