Download

- Stars (0)

251 Downloads

Owner: موسسین سایت

Version: 1.0

Last Updated: 27-10-2018 3:06

Share
DescriptionPreviewVersions
nh3 leak detect.pdf

در این مقاله به بررسی روش پیدا کردن نشتی های  ریزی پرداخته  که با تست های معمول و در زمانی که تجهیزات تحت فشار عملیاتی نیستند ،قابل تشخیص نمی باشد .و روش عملی که در یکی از پتروشیمی ها برای پیدا کردن این گونه نشتی ها اجرا شده را توضیح خواهد داد امیدواریم که مطالعه این مقاله برای شما مفید باشد.