کاهش قابل توجه حجم ریفرمر واحد آمونیاک و کاهش انتشار دی اکسید کربن درمقیاس جهانی با باز طراحی آن و تغییر نوع کاتالیست های آن و گرمایش الکتریکی آن توسط شرکت Topsoe با همکاری آقای سباستین ویزمن  در این ویدئو مورد بررسی قرار گرفته است